Trwałość pojazdu samochodowego

lm wolniej postępuje zużycie części i zespołów tym większa jest trwałość pojazdu samochodowego i tym dłuższe mogą byt przebiegi międzynaprawcze. Ponieważ o długości przebiegów międzynaprawczych decyduje oczywiście zużycie najmniej trwałych części, nadawanie innym elementom zbyt dużej trwałości, a zwłaszcza nie będącej wielokrotnością przebiegu międzynaprawczego mija się z celem i jest ekonomicznie nieuzasadnione. Intensywność zużycia (lub prędkość zużywania się elementu) jest to stosunek zużycia do czasu pracy lub do drogi przebyłej przez pojazd. Wielkość zużycia określa się jako zmianę wymiarów liniowych elementu lub jako ubytek jego ciężaru. Intensywność zużywania się części można określić z zależności: — ze względu na zmianę wymiarów — Z/t [mm/h] ; iws = ZIS [mm/km], — ze względu na ubytek ciężaru: ict G/t [G/h]; — [G/km], gdzie: i — wskaźnik inłensywności zużywania się elementu, Z — zmiana jego wymiarów [mm], (i — ubytek ciężaru IG], t — czas pracy elementu [godz] oraz S — przebieg pojazdów [km]. Wskaźniki odporności na zużycie mogą być przedstawione jako odwrotność wskaźników intensywności zużycia, czyli: l/iwt; Ows = l/iws; Oct = l/ict lub Ocs l/ics; gdzie Oct oraz Ocs — wskaźniki odporności na zużycie, a iwt, ws, ict oraz ics — odpowiadające im wskaźniki intensywności zużycia. Trwałość pojazdu samochodowego zależy od wielu czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. Istotne znaczenie ma zwłaszcza dobór materiałów na poszczególne elementy odpowiednio do warunków ich pracy, właściwy dobór materiałów na części współpracujące, stosowanie odpowiedniego paliwa i smarów, przeprowadzanie we właściwych terminach zabiegów obsługowych i naprawczych. Jakość roboczej powierzchni wywiera duży wpływ na odporność części na zużycie, zwłaszcza w okresie docierania. O jakości roboczej powierzchni decyduje gładkość jej obróbki czyli mikrogeometria powierzchni i dokładność kształtu (eliptyczność, stożkowatość) czyli makrogeometria. [podobne: konstrukcje stalowe, hydraulika przemysłowa, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Zużycie wskutek korozji elektrochemicznej

Działanie korozyjne przyspiesza i podwyższa zużycie wywołane tarciem między współpracującymi elementami. Wskutek niejednakowego działania korozyjnego na poszczególne składniki struktury powstają małe wgłębienia na powierzchni roboczej elementu, nadając jej wygląd chropowaty. Podczas współpracy części nierówności powstałe wskutek skorodowania są ścierane, co ułatwia dalsze atakowanie powierzchni roboczych przez korozję. Zużycie wskutek korozji gazowej. Proces utleniania zachodzi na roboczych powierzchniach elementów współpracujących ze sobą ruchowo lub spoczynkowo, złączonych przez nitowanie, osadzenie na klinie lub wciskanie. W elementach stalowych zużycie ma postać: — czerwonej lub czarnej powłoki na roboczej powierzchni, miejscowych wgłębień i wżer, — polerowanych miejsc z lokalnymi nalotami. Tworzące się na powierzchni roboczej tlenki metali utrudniają bezpośrednie stykanie się współpracujących powierzchni 1 zależnie od rozmaitych czynników mogą działać hamująco na zużycie wskutek ścierania mechanicznego lub też przyspieszać je. Warunki suchego tarcia miedzy współpracującymi powierzchniami sprzyjają tworzeniu się tlenków, a smarowanie utrudnia ich powstawanie. Erozja elektryczna. Zjawiska elektryczne powodujące zużycie części samochodów polegają na wyładowaniach iskrowych miedzy współpracującymi elementami wskutek przerywania przepływu prądu lub indukowania prądu o wysokim napięciu. Zużycie takie jest następstwem odrywania cząstek metalu od jednej roboczej powierzchni i przenoszenia ich na drugą powierzchnię (tzw. zjawisko przenoszenia np. elektrody świec, styki przerywacza) lub nadtapiania powierzchni przez powstajacy miedzy nimi łuk elektryczny. Zużycie elektromechaniczne wynika z elektromagnetycznego oddziaływania wolnych ładunków elektrostatycznych w warstwach powierzchniowych dzięki istnieniu w nich atomów o wolnych (nienasyconych) wartościowościach. Ładunki takie wywołują silne przyciąganie wzajemne współpracujących powierzchni, w wyniku czego wzrasta wspólczynnik tarcia i wzmaga się zużycie mechaniczne. Zużycie wywołane działaniem wolnych ładunków elektrostatycznych może występować naw et pomimo dobrych warunków smarowania. Projektując samochód dąży się do tego, aby zużywanie się jego części trwało przez określony okres czasu, przy czym wymagania odnośnie trwałości poszczególnych elementów ustala się w taki sposób, aby gwarantowane ich okresy pracy pokrywały się z planowanymi przebiegami międzynaprawczymi. [przypisy: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, podesty ruchome, Firma transportowa ]