Zużycie wskutek korozji elektrochemicznej

Działanie korozyjne przyspiesza i podwyższa zużycie wywołane tarciem między współpracującymi elementami. Wskutek niejednakowego działania korozyjnego na poszczególne składniki struktury powstają małe wgłębienia na powierzchni roboczej elementu, nadając jej wygląd chropowaty. Podczas współpracy części nierówności powstałe wskutek skorodowania są ścierane, co ułatwia dalsze atakowanie powierzchni roboczych przez korozję. Zużycie wskutek korozji gazowej. Proces utleniania zachodzi na roboczych powierzchniach elementów współpracujących ze sobą ruchowo lub spoczynkowo, złączonych przez nitowanie, osadzenie na klinie lub wciskanie. W elementach stalowych zużycie ma postać: — czerwonej lub czarnej powłoki na roboczej powierzchni, miejscowych wgłębień i wżer, — polerowanych miejsc z lokalnymi nalotami. Tworzące się na powierzchni roboczej tlenki metali utrudniają bezpośrednie stykanie się współpracujących powierzchni 1 zależnie od rozmaitych czynników mogą działać hamująco na zużycie wskutek ścierania mechanicznego lub też przyspieszać je. Warunki suchego tarcia miedzy współpracującymi powierzchniami sprzyjają tworzeniu się tlenków, a smarowanie utrudnia ich powstawanie. Erozja elektryczna. Zjawiska elektryczne powodujące zużycie części samochodów polegają na wyładowaniach iskrowych miedzy współpracującymi elementami wskutek przerywania przepływu prądu lub indukowania prądu o wysokim napięciu. Zużycie takie jest następstwem odrywania cząstek metalu od jednej roboczej powierzchni i przenoszenia ich na drugą powierzchnię (tzw. zjawisko przenoszenia np. elektrody świec, styki przerywacza) lub nadtapiania powierzchni przez powstajacy miedzy nimi łuk elektryczny. Zużycie elektromechaniczne wynika z elektromagnetycznego oddziaływania wolnych ładunków elektrostatycznych w warstwach powierzchniowych dzięki istnieniu w nich atomów o wolnych (nienasyconych) wartościowościach. Ładunki takie wywołują silne przyciąganie wzajemne współpracujących powierzchni, w wyniku czego wzrasta wspólczynnik tarcia i wzmaga się zużycie mechaniczne. Zużycie wywołane działaniem wolnych ładunków elektrostatycznych może występować naw et pomimo dobrych warunków smarowania. Projektując samochód dąży się do tego, aby zużywanie się jego części trwało przez określony okres czasu, przy czym wymagania odnośnie trwałości poszczególnych elementów ustala się w taki sposób, aby gwarantowane ich okresy pracy pokrywały się z planowanymi przebiegami międzynaprawczymi. [przypisy: serwis volkswagen warszawa, auta używane warszawa, wózki transportowe, części wózki widłowe ]

Zużycie cieplno-mechaniczne

Wskutek tarcia mechanicznego, zwłaszcza przy dużej prędkości ruchu i dużych naCiskach jednostkowych, mogą wywiązywać się znaczne ilości cieplne, które powinny swobodnie odpływać do otoczenia. W razie utrudnionego odprowadzania ciepła współpracujące części łatwo sie przegrzewają, co wzmaga ich zużycie, ponieważ w podwyższonych temperaturach zachodzą zmiany w strukturze warstw powierzchniowych części. Polegają one przeważnie na zmniejszaniu sie wytrzymałości i twardości materiału, przy czym powstają warunki sprzyjające zacieraniu. Korozja. Części samochodów często ulegają zużyciu wskutek rozmaitych procesów chemicznych, czyli tzw. korodowania. Przez korozję należy rozumieć niszczenie materiału elementu metalowego pod działaniem otaczającego środowiska w wyniku procesów chemicznych i elektrochemicznych. Korozja może mieć różne przyczyny i rozmaity przebieg, zależnie od wielu czynników. Korozja chemiczna polega na zniszczeniu materiału elementu przez nieelektrolity (ciecze nieprzewodzące). Typowym przykładem korozji chemicznej jest np. nadżeranie metalowych części przez kwasy lub zasady. Korozja elektrochemiczna polega na niszczeniu powierzchni materiału elementu przez elektrolity (ciecze przewodzące), wskutek działania tzw. mikroogniw tworzących sie samorzutnie w miejscach styku ziarn lub kryształów dwóch różnych metali lub metalu i niemetalu. W razie zawilgocenia takiego miejsca lub zwilżenia go jakimś elektrolitem pojawia sie różnica napięć i zaczyna płynąć lokalny prad, co powoduje zmiany strukturalne i chemiczne w materiale. Na korozję elektrochemiczną szczególnie narażone są stopy, ponieważ ich budowa strukturalna w porównaniu z czystymi metalami o wiele bardziej ułatwia powstawanie mikroogniw. Korozja gazowa jest odmianą korozji chemicznej i polega na oddziaływaniu gazów na metale lub ich stopy. Typowym przykładem korozji gazowej jest utlenianie części stalowych pod wpływem powietrza atmosferycznego (tzw. popularnie rdzewienie). Często pomiędzy korozją chemiczną elektrochemiczną brak jest wyraźnej granicy. Najczęściej korozje wywołują wpływy atmosferyczne lub lokalne (rozmaite aktywne chemiczne gazy, pary lub ciecze, skraplająca się para wodna itp.). Korozję wzmaga ciepło oraz tworzenie się porowatych związków chemicznych na powierzchni zaatakowanego materiału (np. korodowanie stali). Niekiedy materiał pokrywa się cienką powloką związku, chroniącą metal przed dalszym korodowaniem (np. powłoka tlenków na powierzchni aluminium lub jego stopów). [podobne: serwis volkswagen warszawa, auta używane warszawa, wózki transportowe, części wózki widłowe ]