Działanie korozyjne przyspiesza i podwyższa zużycie wywołane tarciem między współpracującymi elementami. Wskutek niejednakowego działania korozyjnego na poszczególne składniki struktury powstają małe wgłębienia na powierzchni roboczej elementu, nadając jej wygląd chropowaty. Podczas współpracy części nierówności powstałe wskutek skorodowania są ścierane, co ułatwia dalsze atakowanie powierzchni roboczych przez korozję. Zużycie wskutek korozji gazowej. Proces utleniania zachodzi na roboczych powierzchniach elementów współpracujących ze sobą ruchowo lub spoczynkowo, złączonych przez nitowanie, osadzenie na klinie lub wciskanie. Read more… »

Zużycie cieplno-mechaniczne

Wskutek tarcia mechanicznego, zwłaszcza przy dużej prędkości ruchu i dużych naCiskach jednostkowych, mogą wywiązywać się znaczne ilości cieplne, które powinny swobodnie odpływać do otoczenia. W razie utrudnionego odprowadzania ciepła współpracujące części łatwo sie przegrzewają, co wzmaga ich zużycie, ponieważ w podwyższonych temperaturach zachodzą zmiany w strukturze warstw powierzchniowych części. Polegają one przeważnie na zmniejszaniu sie wytrzymałości i twardości materiału, przy czym powstają warunki sprzyjające zacieraniu. Korozja. Części samochodów często ulegają zużyciu wskutek rozmaitych procesów chemicznych, czyli tzw. Read more… »

Pomiędzy współpracującymi powierzchniami mogą znajdować się rozmaite ciała obce, jak : ziarna pyłu lub piasku, opiłki, cząstki proszku ściernego, twarde produkty spalania (cząstki popiołu) i inne, Twarde ciała obce oddziałując mechanicznie na powierzchnie robocze wzmagają zużycie obu współpracujących elementów. Wówczas bowiem obok ścierania spowodowanego tarciem powierzchnie robocze są dodatkowo zdzierane przez twarde ciała obce. Intensywność zużywania się części zależy od ilości, wielkości i twardości ciał obcych znajdujących sie pomiędzy współpracującymi powierzchniami, od prędkości ruchu względnego tych powierzchni, ich twardości i temperatury. Ciała obce w czynniku smarującym powodują zużycie części bezpośrednio lub pośrednio, zmieniając własności czynnika smarującego. Zużycie wskutek odkształceń plastycznych i płynięcia materiału może być wynikiem zmienności obciążeń w połączeniach ruchowych lub spoczynkowych. Read more… »

Okres pracy użytkowej

Zużycie i luzy narastają powoli, proporcjonalnie do czasu pracy lub przebiegu pojazdu, aż do osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego zużycia (Zmax w punkcie C); przebieg zużycia charakteryzuje kąt a, decydujący 0 okresie przydatności (przebiegu miedzynaprawczym), okres niszczenia części rozpoczyna się po przekroczeniu maksymalnego zużycia dopuszczalnego i charakteryzuje się coraz większą intensywnością zużycia; każda część osiągająca maksymalne zużycie dopuszczalne powinna być wymieniona na nową lub naprawiona; wprawdzie część taka może jeszcze pracować przez pewien okres czasu, lecz z uwagi na nadmierne luzy w połączeniu ruchowym (lub spoczynkowym) zaczyna ona niszczyć części współpracujące przez wybijanie; obok niepożądanych szmerów i stuków sygnalizujących nadmierne zużycie części powstaje wówczas niebezpieczeństwo awaryjnego zniszczenia całego mechanizmu lub zespołu wskutek niedopuszczalnych obciążeń uderzeniowych, Okres pracy użytecznej części zależy Od warunków docierania i eksploatacji oraz od jakości obsługi technicznej; krzywa skrócenie czasu pracy w wyniku nie korzystnych warunków eksploatacji; krzywa Da przedłużenie czasu pracy dzięki korzystnym warunkom eksploatacji). Należy podkreślić, że po każdorazowej rozbiórce i ponownym złożeniu połączenia ruchowego rozpoczyna się znów wzajemne docieranie części. Tego rodzaju wtórne docieranie, przebiegające na ogól w sposób niekontrolowany, przyczynia się do wydatnego skrócenia okresu pracy części. Z tego względu należy unikać niepotrzebnej rozbiórki mechanizmów i zespołów.
Zużycie części silnika. Stan techniczny silnika zależy głównie od stopnia zużycia następujących elementów: gładź cylindrów, tłoki oraz ich pierścienie i sworznie, wał korbowy oraz łożyska główne i korbowe, mechanizm rozrządu (wał rozrządu, zawory oraz ich gniazda i prowadnice, popychacze itd.) oraz elementy napędowe rozrządu i osprzętu. Read more… »