Wydajność pogłębiarki PRC—52 wynosi 700 do 2600 m/h, a jej prędkość transportowa do 10 km/h. Do wykonywania drenaży osuszających wykopy linii kolejowych mogą być stosowane maszyny produkowane w ZSRR według projektu opracowanego przez CNII NIS (Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Ministerstwa Komunikacji ZSRR).
Maszyna do zakładania drenaży CNII w ciągu jednego przejścia roboczego może wykonywać: I) wykopy wzdłużne do drenaży, o pochyleniu zazwyczaj — ze względu na możliwość samoczynnego oczyszczania rur przez wodę; 2) odrzucanie urobku na pobocze lub do wykonanego wykopu, jeżeli dobrze przepuszcza wodę; 3) układanie na dnie wykopu poduszki z drobnoziarnistego tłucznia, z dokładnym wyrównaniem jej powierzchni; 4) układanie sekcji rur drenarskich; 5) obsypywanie rur drenarskich drobnym tłuczniem; 6) wypełnienie wykopu przepuszczalnym materiałem drenarskim. Na ramie 1 maszyny są zmontowane wszystkie zespoły, rozmieszczone zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności procesu technologicznego. Osprzętem roboczym jest łańcuch czerpakowy, przeznaczony do wykonywania wykopu, poprzeczny przenośnik taśmowy, wzdłużny przenośnik taśmowy i pojemniki, które zabezpieczają ścianki wykopu przed obsunięciem. Grunt skrawany czerpakami jest transportowany na przenośnik poprzeczny, a następnie wzdłużny, z którego urobek jest wysypywany na skarpę lub do wkopu. Read more… »

Przenośniki

Przenośniki środkowy i wychylny są napędzane silnikami o mocy 10 kW i mają prędkość roboczą taśmy 0,7 m/s. Zasięg działania pługów bocznych dochodzi do 2880 mm od osi toru; mechanizmy robocze mogą być opuszczane 70 mm poniżej główki szyny (boczne elewatory — poniżej 400 mm). Wymiary maszyny wynoszą 25 000 X mm, a jej masa własna— 74 200 kg. Osprzęt roboczy jest sterowany pneumatycznie z pulpitów sterujących, rozmieszczonych w kabinie głównej i pomocniczej. Maszyny do kopania rowów bocznych i zakładania drenaży. Read more… »

Napęd wirnika

Napęd wirnika składa się z pompy hydraulicznej o wydajności 100 1/min i silnika o momencie obrotowym 20 kGm. Pompa jest napędzana przez silnik elektryczny o mocy 30 kW. Pługi boczne do profilowania poboczy podtorza są zamontowane na obrotowych belkach rurowych, przegubowo osadzonych w łożyskach na ramie platformy. Belka pługa jest podnoszona lub opuszczana siłownikiem hydraulicznym. Pług, złożony z trzech przegubowo połączonych części, pozwala na profilowanie podtorza w odległości 2 do 3,6 m od osi toru. Read more… »

Osprzęt roboczy profilarki PP—500 składa się z mechanizmu ścinania ław, mechanizmu czyszczenia rowów, przesiewacza, zbiornika oczyszczonego tłucznia i układu przenośników taśmowych stałych oraz wychylnego. Mechanizm ścinania ław jest zmontowany z konstrukcji nośnej, przenośnika czerpakowego i pługa ścinającego. Przenośnik czerpakowy jest napędzany przez silnik elektryczny o mocy 10 kW, a odpowiednie wychylenie i zagłębienie mechanizmu, jak również właściwe ustawienie pługa odbywa się za pomocą siłowników hydraulicznych. Do czyszczenia i profilowania rowów bocznych służy łańcuch wybierakowy, napędzany przez silnik elektryczny o mocy 10 kW, a sterowany przez siłowniki hydrauliczne. Przesiewacz, zaadaptowany z oczyszczarki tłucznia OT—400, służy do oczyszczania i odzyskiwania tłucznia zbieranego z ław torowiska. Read more… »