Najmniejszy promień skrętu

Najmniejszy promień skrętu wyznacza się przez pomiar promienia koła, które wykreśla rysik umocowany do części samochodu najbardziej odleglej od środka obrotu, przy maksymalnym skręceniu kół przednich. Jednostkowy nacisk ogumienia wyznacza się dzieląc obciążenie koła jezdnego przez powierzchnie styku bieżnika opony z nawierzchnią jezdni. Powierzchnię styku określa sie np. przez odciśnięcie śladu pokrytego farbą bieżnika opony na kartce papieru opuszczając uniesione kolo stojącego samochodu, a następnie znów je unosząc. Otrzymany odcisk planimetruje się lub w inny sposób oblicza się jego powierzchnię. Wyniki pomiarów zmieniają się zależnie od obciążenia badanego koła jezdnego i ciśnienia powietrza w ogumieniu. Promień toczny koła jezdnego, czyli jego teoretyczny promień toczenia się podczas ruchu pojazdu, wyznacza sie mierząc odcinek drogi toczenia kola wykonującego określoną liczbę obrotów. Do pomiaru wybrać należy prosty i poziomy odcinek drogi. Początek drogi toczenia oznacza się np. kredą — nanosząc pionowy znak na dole opony kola i pod nim drugi znak na nawierzchni. Następnie przejeżdża się powoli samochodem pewien odcinek drogi tak, aby oznaczone kolo wykonało określoną całkowitą liczbę obrotów. Po zmierzeniu drogi toczenia się koła oblicza się jego promień toczny z zależności: rt S/2 i [mm], gdzie: S — droga toczenia koła [mm] oraz i — liczba obrotów kola. Promień zataczania kola przedniego, czyli promień koła zataczanego przez teoretyczny punkt styku danego koła z nawierzchnią wokół punktu przecięcia się osi sworznia zwrotnicy z płaszczyzna jezdni podczas obracania kierownicą, wyznacza się przy użyciu np. rysika. W tym celu zdejmuje się badane kolo przednie i do jego piasty przymocowuje Się rysik w taki sposób, aby jego ostrze znajdowało się dokladnie w miejscu środka śladu opony. Następnie pod rysik podkłada się papier i obraca się kierownicą. Promień łuku wykreślonego przez rysik jest szukanym promieniem zataczania. [podobne: granulaty tworzyw, nauka jazdy Lublin, wagi samochodowe ]

Procesy chemiczne

W warunkach suchego tarcia ślizgowego, przy małych prędkościach poślizgu i dużych naciskach jednostkowych może wystąpić pomiędzy współpracującymi powierzchniami działanie sil cząsteczkowych, czyli szczepianie sie cząsteczek, odrywanie ich od jednej powierzchni i przenoszenie na drugą. Silne nagrzewanie się części współpracujących w warunkach suchego tarcia ślizgowego zwiększa intensywność ich zużycia, ponieważ powoduje zmiany struktury materiału oraz własności wytrzymałościowych (materiał bowiem staje się twardy i kruchy). Procesy chemiczne towarzyszące suchemu tarciu ślizgowemu również sprzyjają wzmożonemu zużyciu. Zależnie od skuteczności smarowania tarcie ślizgowe może mieć charakter tarcia płynnego, półpłynnego lub półsuchego. Według hydrodynamicznej teorii smarowania tarcie plynne uzyskuje się dzięki pewnemu współdziałaniu między konstrukcją, czynnikiem smarującym i warunkami ruchu. Konstrukcja powinna zapewnić najkorzystniejszy luz między ślizgającymi się powierzchniami, smar powinien odznaczać się odpowiednią lepkością (a z punktu widzenia praktycznego i odpowiednią smarnością), a warunki ruchu powinny utrzymywał należyte ciśnienie w warstewce smaru. Zużycie wskutek tarcia tocznego. Części mogą współpracować ze sobą w warunkach tarcia suchego lub w lepszych czy gorszych warunkach smarowania. Zużycie części w wyniku suchego tarcia tocznego ma przeważnie postać drobnych pęknięć (mikropęknięć), lejkowatych wgłębień, zmatowienia i łuszczenia się materiału powierzchniowej warstwy tocznej wskutek zmęczenia materiału w następstwie oddzialywania zmiennych obciążeń normalnych. Jeżeli stosuje się smarowanie, zużycie przez łuszczenie się i tworzenie się budowy dołeczkowej występuje wcześniej niż w razie suchego tarcia tocznego, ponieważ działają wówczas dodatkowe obciążenia wywołane obecnością czynnika smarującego. Zużycie wskutek tarcia tocznego jest o wiele mniej intensywne niż w podobnych warunkach tarcia ślizgowego. Zużycie wskutek obciążeń uderzeniowych ma postać wykruszeń materiału, wgnieceń, zmian kształtu i złamań. Na wielkość zużycia w wyniku obciążenia uderzeniowego wywiera duży wpływ środowisko, temperatura, warunki sprzyjające korozji lub utlenianiu itp. [przypisy: akcesoria samochodowe, nauka jazdy Lublin, plomby kontenerowe ]